LOHJAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Vuotuinen kotihoidon ja päivätoiminnan asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin helmikuun 2019 aikana. Ky-selyt toimitettiin 428:lle säännöllisen kotihoidon asiakkaalle. Vastauksia saatiin 238. Päivätoiminnan asiak-kaat (n=77 asiakasta) vastasivat kyselyyn päivätoimintapäivänsä aikana. Lisäksi heidän läheisilleen lähetettiin oma kysely. Vastauksia saatiin 22 päivätoiminnassa käyvän läheiseltä. Kyselyihin oli mahdollista vastata myös netissä olleen linkin kautta. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia sekä kotihoidon ja päivätoiminnan ajankoh-taisia asioita käsiteltiin toukokuun aikana asiakkaille ja heidän läheisilleen järjestetyissä asiakasilloissa.

Kotihoidon asiakkaista valtaosa kokee, että heidän saamansa palvelu vastaa heidän tarpeitaan (90,87 %). Suurin osa kokee olonsa turvalliseksi (92,17 %). Yksinäiseksi olonsa kokee n. kolmasosa (31,46 %). Asiakkaat halusivatkin enemmän tietoa ystävä- ja lähimmäispalvelusta sekä ulkoiluavusta. Lohjan vanhusten palvelu-keskuksessa 14.5.2019 pidettyyn asiakasiltaan olikin kutsuttu Lohjan Laurentius–lähimmäispalvelu esittäyty-mään. 23.5.2019 Niilonpirtissä kotihoidon asiakkaille ja heidän läheisilleen sekä 27.5.2019 päivätoiminnan asiakkaille ja heidän läheisilleen pidetyissä illoissa Laurentius–lähimmäispalvelu oli läsnä esittein ja heidän toiminnastaan informoitiin Lohjan kaupungin toimesta. Keskustan ja Virkkala-Ojamon alueen kotihoidon asi-akkaat toivoivat enemmän tietoa lääkäripalveluista ja ensimmäisessä asiakasillassa olikin kotihoidon lääkäri Laura Patinen esittäytymässä ja kertomassa palveluista. Eläkeläisten etuuksiin liittyvistä asioista kuten hoito-tuesta ja asumistuesta kaivattiin enemmän tietoa. Niilonpirtissä pidetyssä illassa olikin paikalla Ikääntyneiden palvelualueen sosiaalityöntekijä Markku Korkalo.

Kotihoidon asiakkaat kokevat pääsääntöisesti, että kotihoidon työntekijät ovat ystävällisiä (97,62 %), luotet-tavia (92 %) ja ammattitaitoisia (82,92 %). Kotihoidon käynnillä iloa ja virkistystä tuottavat erityisesti hoitajan hyväntuulisuus ja ystävällisyys (77 %), saatu hyvä palvelu ja hoito (70 %) sekä tutut hoitajat (67 %). Suurin osa asiakkaista tiesi, kuka heidän vastuuhoitajansa on (64,56 %). Avoimissa vastauksissaan asiakkaat toivat esiin tyytyväisyyttään hoitajiin, hoitoon ja palveluun. Toiveissa oli kuitenkin enemmän aikaa ja kiireettömyyttä.

Päivätoiminnassa käyvien asiakkaiden läheisistä 64 % koki, että asiakkaan mieliala on päivätoiminnan myötä parempi myös kotona. Päivätoiminta tuo asiakkaalle iloa elämään (90,91 %), vaikuttaa positiivisesti mieli-alaan (80,95 %) sekä vaikuttaa myönteisesti asiakkaan ihmissuhteisiin (57,14 %). Päivätoiminta tarjoaa lähei-sille mahdollisuuden hoitaa asioitaan kiireettömästi (59 %) asiakkaan ollessa päivätoiminnassa.

Päivätoiminnan asiakkaiden mukaan kuljetukset sujuvat joustavasti (91 %) ja päivätoiminnan sisältöön liitty-vistä toiveista on keskusteltu (70,83 %). Suurin osa kokee olevansa osa päivätoimintaryhmää (95,83 %) ja päivätoiminnan kautta on tutustunut muihin ikäihmisiin (90,67 %). Erityistä hyötyä ja iloa päivätoiminnassa tuottavat vapaa yhdessä olo ja keskustelut (89 %), aivojumppa ja tietovisat (74 %) sekä yhteislaulut (72 %). Myös kuntosali (68 %) ja jumppa (66 %) tuottivat merkittävästi iloa ja hyötyä. Myös päivätoiminnan asiak-kaista moni kaipasi lisätietoa ystävä- ja lähimmäispalvelusta sekä ulkoiluavusta. Päivätoiminnan asiakkaiden mukaan päivätoiminnassa käyminen on kohentanut mielialaa (95,89 %), vähentänyt yksinäisyyden kokemuk-sia (85,72 %), lisännyt toimeliaisuutta (68,57 %) ja liikkumista (65,72 %) sekä vaikuttanut positiivisesti koet-tuun terveydentilaan (68,57 %). Asiakkaiden mukaan päivätoiminnan työntekijät ovat ammattitaitoisia (94,44 %), kohtaavat kiireettömästi (91,55 %), ovat ystävällisiä (100 %), ja luotettavia (100 %).

Kyselyiden perusteella asiakkaamme ja heidän läheisensä ovat pääosin tyytyväisiä kotihoidon ja päivätoimin-nan palveluihin. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää ikääntyneiden kokemaan yksinäisyyteen. Yksin-omaan julkisin palveluin ei tätä asiaa voida täysin ratkaista, vaikka esim. päivätoiminta on tuonut tähän mer-kittävää apua. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden ja järjestöjen kesken. Hyvässä yhteis-työssä voidaan kyseiset asiakkaat tunnistaa ja saattaa tarvitsemansa avun ja tuen piiriin.

Vuotuisten asiakastyytyväisyyskyselyiden lisäksi kevään 2019 aikana on otettu sekä kotihoidossa että päivä-toiminnassa käyttöön jatkuvan palautteen keruumenetelmiä. Näiden palautteiden merkitys on tärkeä, koska tähän palautteeseen voidaan reagoida ketterästi viivytyksittä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.